1565 - Parancs a moldvai vajdának

„...szolgáljanak és vitézkedjenek...”

Parancs a moldvai vajdának...

 

1565. április 2-án kelt szultáni tanács azon rendelete, melyben a temesvári Haszán pasát a „királyfi”, vagyis János Zsigmond erdélyi fejedelem megsegítésére rendelt haderők főparancsnokává, szerdárjává tette (lásd. Mühimme defteri 6, 445/958), ugyanakkor még ezen a napon a moldvai román vajdához is parancsot küldtek volt, melyben utasították, hogy minden módon, katonai erővel is csatlakozzon a magyarországi akcióhoz, ne késlekedjen!

„Korábban, mikor Moldvában trónviszály dúlt, János Zsigmond király az ő segítségére sietett (ti. a moldvai vajda) és több alkalommal vitézül harcolt. Elrendelik, hogy amikor a parancs megérkezik, lépjen érintkezésbe a nevezettel, s járjon utána: ha az országból az ellenséget még nem távolították el (vagyis a király-párti erőket Tokaj alatt még nem győzték le), írja meg neki, hogy segítségére megy: azaz, ha közreműködését kéri hasznavehető moldvai katonákból és bojárokból állítson ki jól felszerelve és felfegyverezve annyi embert, amennyit a király szeretne. (…) s küldje őket János Zsigmondhoz, hogy aszerint szolgáljanak és vitézkedjenek, ahogyan a szóban forgó beglerbég (ti. a temesvári pasa) alkalmasnak tartja. (…) percet se késlekedjék akkora haddal segítségére sietni, amekkorát kér.”


Korabeli orosz fegyverzetek.

forrása: Herberstein «Rerum Moscoviticarum Commentarii» c. munkája.

 lásd. Mühimme defteri 6, 446/960 (Konstantinápoly) 1565. április 2. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei. (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 249.