1585 - "Mi Szinán pasa..."

1585. április 4. Szinán budai pasa feljelenti Nádasdyékat, hogy Komárom mellett palánkot építenek.

 

"Mi Szinán passa....

 

Fölséges Ernestus herceg, nekünk szerető szomszédunk urunk, barátunk. Köszönetünk és magunk ajánlása után. Ennek előtte egynehányszor találtuk meg fölségödet levelünk által, mivel az végbeli vitézök mind szüntelen az hatalmas császár (vagyis a szultán) végei alá száguldanak, és az frigy (azaz béke) ellen járnak. Fölségöd azt írta, hogy római császár őfölsége után fölségöd viseli az ország gondját, azért mi fölségödnek tuttára aggyuk, ha kik azféle dolgot cseleködnek, és fölségöd büntetés nélkül nem haggya, akaránk ezokáért mostan levelünk által megtalálni fölségödet, mert nem tuggyuk, ha fölségödnek hírivel vagyon-e, inkább hisszük, hogy fölségödnek nincs híre benne, miképpen Nádasdy, Batthyány, Zrínyi és Pálffy Miklós mind szüntelen az hatalmas császár végei alá száguldanak és az frigy ellen járnak, és hogy mostan is az komáromi révben valami palánkot csinálnak, mely dolog az mi kegyelmes fejedelmünk és római császár őfölsége között való frigynek ellene vagyon. Kérjük azért fölségödet, mint szerető szomszéd barát urunkat, ezféle csavargó, hitvány embereket megbüntesse fölségöd, kik két hatalmas fejedelöm között háborúságot igyeköznek indítani, avagy penig fölségöd aggya tudtunkra, ha fölségtökhöz nem hallgatnak, és külön pártot ütöttek magoknak, mi nékünk gondunk lészön róla. Az palánkot fölségöd elrontassa, mert higgye meg fölségöd, hogy ebből az frigynek bomása követközik, tuggya fölségöd az mit ember csinál, ember elbontya, az mi kegyelmes fejedelmünknek penig népe és ereje annyi, hogy csak az Isten állhat ellene, nem ez földi ember, mi is azféle dolgot megcselekedhetnénk, de mi az miképpen ennek előtte is ajánlottuk magunkot, hogy fölségtöknek minden tisztösségös dologban akarunk szolgálni, és az frigyöt mindenben akarjuk őrizni és oltalmazni, ahhoz tartjuk most is magunkot. Jóllehet mi nem bánnánk, sőt az szívünk is örvendezne rajta, ha az mi kegyelmes fejedelmünk szabadságot adna arra, hogy hadat indíthatnánk és hadakozhatnánk, mi mind éjjel-nappal készen vagyunk , ha mi is az mi alattunk való bégöknek azféle dolgokra szabadságot adnánk, szüntelen dolgok lennének, de nem hogy valakinek kisebb dologra is szabadságot adnánk, de sőt még valamely bég felől fölségöd panaszt tött, mingyárást mazullá tettük (azaz hivatalától megfosztottuk), és az alattuk valókot büntettük, ezképpen kellene fölségödnek is az felekvel cselekedni, de még valamely végbeliek felől fölségödnek panaszt tettünk, egyiket sem büntette meg fölségöd. Erre fölségödtől ugyanazt várjuk, hogy az mi kegyelmes fejedelmünknek tuttára adván, tuggyuk mi is magunkot mihöz tartanunk, mert semmiképpen nem engeggyük, hogy az palánk ott legyön, hanem annak el kell rontatni. Isten életese fölségödet.

Dátum Budae, 4. Ápril. Anno domini 1585."

 

A levél Ernő főhercegnek, a Rudolf királyt Bécsben képviselő kormányzónak szólt.


Komárom vára 9 évvel később, az 1594-es török ostrom idején