1526 - Militáns "virágnyelv"

„A győzedelmes ellenségzúzó hadsereg egy virágágyhoz hasonlított: a pajzsok rózsáknak, a hattollú buzogányok náriczoszknak, a handzsárok kéklő liliomoknak tűntek fel. A füvek számával vetekedő sereg úgy pompázott, mint a tavasznak virágai: a fehér és vörös sapkák olyanok voltak, mint a szent harcz virágos kertjében most nyílott liliomok és tulipánok…”

 

Militáns virágnyelv: avagy az „iszlám sereg”, mint gyönyörűséges virágos kert.

 

Érdemes felidéznünk a török történetírás egyik sajátosságát a „keleties szóvirágok”-ban és valóságos természeti képekben, mint virágokban való tobzódást az 1526. évi magyarországi hadjárat elindulásánál, amikor Kemálpasazáde virágoskerthez hasonlítja a hadra kelt iszlám sereget:

„A föntebb már világosan meghatározott áldott és szerencsés esztendőnek tavaszán, mikor a kikelet hadvezére kezdte kiállítani a füvek és virágok seregét s fákból és virágokból álló táborának fegyverzettel való fölszerelése czéljából sisakot bimbóból, pajzsot rózsából, kardot nárciszból, tőrt liliomból készített; (…) akkor a világhódító Szulejmán szultánnak a hetedik égig érő divánjából szelek szárnyán járó futároktól minden irányba parancsolatot küldetett az Anatoliban és Rumiliban levő helytartókhoz és vezérekhez, hogy a győzedelmes hadjáratra kiállítani rendelt csapatok különböző fegyvernemei, bárhol legyenek is, rögtön hagyják el tartózkodási helyeiket, és teljes hadi készlettel gyűljenek a dobbal, zászlóval és lófarkkal bíró parancsnokok köré s ott – miután a harcz kábító szellője mozgásba hozta őket, mint a szél szokta hullámzásba hozni a tengert – hallgassák a fényes hadjárat dobjának kellemesen eső pörgését és a szent harcz trombitájának kedvnövelő és aggodalom oszlató harsogását (…).”

 

Később már a Száva mentén állva is hasonló leírást ad a megszemlélt seregről:

 

„A győzedelmes ellenségzúzó hadsereg egy virágágyhoz hasonlított: a pajzsok rózsáknak, a hattollú buzogányok náriczoszknak, a handzsárok kéklő liliomoknak tűntek fel. A füvek számával vetekedő sereg úgy pompázott, mint a tavasznak virágai: a fehér és vörös sapkák olyanok voltak, mint a szent harcz virágos kertjében most nyílott liliomok és tulipánok…”

 

 

 lásd. Kemálpasazáde: Mohács-náme. In: Török hadak Magyarországon. 1526-1566 Kortárs török történetírók naplórészletei. ford. Thury József. vál. és jegyz. Kis Gábor. Bp. 1985. 19-20., 26-27.