1598 - Barcsai András levele

Barcsai András lugosi kapitány jelentése

Zuhai István és Istvánffy Miklós császári és királyi komiszároknak.

 

“Szolgálatomat ajánlom Nagyságtoknak, mint uraimnak.
Idevaló újságot egyebet nem írhatok, hanem az mi kegyelmes urunk házában itt Lugason az temesvári főszpáhiákot, zaimokot (ziamet parancsnok) vendéglem; reméllem azt is, hogy az basinak az feje is itt leszen, mezei dolog régen nem esett ennél szebb. Izentem ez levélvivő szolgámtól: az rabokat mindenfelől begyűjtvén, Nagyságtoknak minden dologról bizonyost írok. Éltesse Isten Nagyságtokat.

Írtam Lugason, 4.Iulii 1598.

Ma virradva vívtunk meg, tizenegy órakorig hoztak be harmadfélszáz fejet, száz elevent; de az vitézeknek még fele kergetőben vagyon, sok parasztemberrel egyetemben. Azt reméllem, hogy ötöd-hatod napra is hoznak törököt.
Nagyságtoknak szolgál

Barcsai András mpr.