A csata török szemmel 2.

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'd26avfdb.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1616414608 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/noocx/www/d26avf/modules/user/user.module on line 811.

Mohács török szemmel

Solimán szultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hírdető levele

 törökből fordította Vámbéry Ármin

 

“Dráva vizén (…) hajókból 2-3 nap alatt nagy hidat verettem seregem átszállitására (…), ez ország virágzó táját győztes csapataimmal tiportattam.(…) Magyarország Láos kral nevű pogány fejedelme gonosz átkozott falkát (…) szedett össze röntön (…) a többi hitetlen bégekhez is segítségért folyamodott. (…) acélruhába öltözött ördögféle egyénnel Buda székvárosából megindulva és 7-8 napi út után a Mohács nevű mezőn megállott. Hasztalan tanács és hiábavaló gondolat következtében számtalan ágyúval s több mint 10.000 puskával az izlám sereggel szembeszállott.(…) Az áldott Zilkádé hó 20-án (augusztus 29) egy kedden délután egymással szemközt találkozván, kitört a harc és az öldöklés tüze.(…) Míg az emésztő szablya szikráitól a harctüze meggyúlt és a rontó lándzsa sugaraitól a harcmező kivilágíttatott volna, addig a pokolbéliek leginkább csak az ágyú és puska tüzétől kínoztattak. (…) Egyszerre a gonosz király csúf csoportjaival nevezett derék fővezérem, Rumili beglerbég Ibrahim basa vezérlete alatt álló seregeimet megtámadta; de a basa itt is buzgó személye (….)hős tulajdonait tisztán megmutatta, és a (….) hitetleneket lerombolta.(…) a csatatér hegyen és völgyön holtakkal megtelt. A futók (…) a mészárlás borzalmaitól úgy megszoríttattak, hogy az egész világot csak egy hangyaszemnek látták.Valahányszor meg-megálltak katonáim mindannyiszor életüket és vagyonukat felperszelték, s a pokolba és alvilágba lelökték. Vegtére elterjedt a győzelem szellője (…) a gonosz király is (…) még azon órában a csatatérről megszökött. Gonosz seregét a vallásharcosok tüstént űzőbe vették, nagy részét lekoncolták, sokan pedig a Dunába szorítva Pharaon népeként megfulladtak. Hercegei és főnökei lefejeztettek,(…) a pogány zászlói ledöntettek, fegyvere, ágyúja és lőszere elvétetett, neki( a királynak) pedig léte vagy halála ismeretlen maradt, és aki csak kézre került levágatott, teste a hangyáknak és kígyóknak hányatott.(….)

E hír terjesztessék mindenfelé.(…)

 

Kelt a nemes Zilkádé utolján 932.(1526 augusztus 29)”