Perényi Péter politikai pályafutása

Puskár Anett: Perényi Péter politikai pályafutása

Bevezetés

A Mohácsot követõ zûrzavaros idõszak szereplõinek megítélése bonyolult, csaknemlehetetlen feladatnak tûnik. Talán ez adhat magyarázatot arra, hogy miért nem született igazán színvonalas tudományos biográfia a kor több kulcsfontosságú alakjáról, például Szapolyai Jánosról, Fráter Györgyrõl vagy dolgozatom fõhõsérõl, Perényi Péterrõl sem. A következõ oldalakon politikai ténykedésére koncentráltam, nem tevékenységének teljességét vizsgálom, például nem tértem ki a magyarországi reformációban betöltött szerepére.

A dolgozat forrásbázisa elbeszélõ forrásokból és levéltári iratokból áll. E munka keretein belül nem vállalkozhattam arra, hogy a fennmaradt dokumentumok teljességét megvizsgáljam; az további kutatást igényel, hogy ezek egyfajta szintézisét hozzam létre.

E további kutatás tárgyát képezi majd a Magyar Országos Levéltárban és a külföldi archívumokban õrzött kiadatlan dokumentumok megtalálása és feldolgozása.

Perényi Péter

 

A kezdetek

Perényi Péter 1502-ben született Báthory Magdolna és Perényi Imre házasságából. Apja családjának õsei a XIII. században emelkedtek az Abaúj megyei Perény (egy Hernád-völgyi német hospesfalu) lakói közül a köznemesek sorába. Elsõ említett õsük, Dobos Orbán III. Andrástól kapta birtokul a névadó helységet. A családtagok területeik gyarapítására törekedtek, Péter nagyapja, Perényi István zempléni fõispán, fõasztalnok azonban felségsértés miatt elvesztette birtokait. István fia,1 Imre Terebes, Füzér, Csorbakõ és Újvár birtokában elegendõ erõvel rendelkezett a család újbóli felvirágoztatásához. Befolyása növekedett az udvarban, Abaúj vármegye örökös fõispánja, majd az ország nádora lett, ezzel Perényiék eddig el nem ért rangra emelkedtek. Imre tevékenyen részt vett a Habsburg-Jagelló házassági szerzõdés létrejöttében, szolgálatai fejében német-római szent birodalmi hercegi címet nyert.

 

A család az ország egyik legnagyobb birtokosává vált a Délvidéken Valpó, valamint a baranyai Siklós, a hevesi Debrõ és a borsodi Ónod megszerzésével.2 Perényi Imre nádor 1519-ben bekövetkezett halála után Péter lépett örökébe mint temesi és abaúji ispán. (Testvére, Ferenc 1513-tól nagyváradi püspök,3 aki Mohácsnál veszítette életét.4) Ahogy Brodarics írja, Perényi nemcsak a temesi várat, hanem a királyság alsó-magyarországi részét is védte, s ami 1526-27-ben még inkább a figyelem középpontjába állítja, „ugyanõ õrizte a királyság koronáját, mely atyja halála után nála maradt, Zápolya János szepesi gróffal egyetemben.”5 Hatalmas vagyona ellenére még alig játszik szerepet a közéletben, bár 1522-ben testvérével együtt benne van abban a szövetségben, melyet Homonnay Ferenc és
társai Budán kötnek, hogy egymás becsületét mind a király elõtt, mind máshol megoltalmazzák. Ezt az ellenzéki konföderációt augusztus 22-én azok az urak hoztak létre, akiket a Szapolyaival szövetkezett fõnemesi kormányzat nem részesített a hatalomban: a Perényi-fivérek mellett például Várday Ferenc erdélyi püspök, Bánffy Zsigmond, Pálóczy Antal, Rozgonyi István lettek tagjai.6 Amikor a Csehországból hazatért II. Lajos király 1523. április 24-re országgyûlést hívott össze, az augusztusi konföderáció támadást indított Báthory István ellen, akit a király 1522 elején, indulásakor helytartójának is kinevezett. Azt követelték az uralkodótótól, fossza meg Báthoryt a nádori méltóságtól. A vádpontok egyike az volt, hogy a nádor állandó összeköttetésben, sõt titkos egyetértésben állott a törökkel, házában állandóan török követek tartózkodtak. A szövetkezettek elérték céljukat: a király letette Báthoryt a nádorságból,sõt a temesi ispánságtól is megfosztotta, s helyére Drágffy Jánost nevezte ki.7 (Sikerük azonban nem volt tartós: 1524-ben Báthory visszakapta korábban viselt méltóságát.8)

Perényivel Mohács elõtt szinte csak birtokügyekben találkozunk. Nevét õrzi például egy –a jászói konvent által 1523. május 8-án kibocsátott– hat zempléni és egyegy szabolcsi, sárosi és ungi helységet említõ birtokeladásról szóló tanúsítvány.9 Szerepel egy alig egy héttel késõbb, május 17-én kelt oklevélen is, mely az elõzõ iratban felsorolt néhány birtok elidegenítésére vonatkozó tiltást tartalmaz.10

Perényi Péter

 

Szapolyai oldalán

Tudjuk, hogy Perényi Péter jelen volt Mohácsnál, Temesvár kapitányaként lovasokat is hozott magával, és õ vezette a balszárnyat.11 Egy török leírás szerint a magyar sereg ezen része, „bal szárnyon levõ nagy csapata, mely az anatóliai hadosztályt támadta volt meg, rettenthetetlen vitézséggel harcolt”.12 Perényi neve címeivel együtt szerepel Nádasdy Tamás 1526-ban kelt lajstromán, amely azon fõurakat, papokat, királyi és királynéi tanácsosokat sorolja fel, akik a mohácsi vész után életben maradtak.13 A csata után – míg mostohája, Kanizsay Dorottya a csatatéren maradt halottakat saját költségén temettette14 –, hõsünk elfoglalta az elesett Pálóczy özvegyétõl Patak várát,15 ráadásul elkövetett még egy törvénytelen tettet: Jaksics Márkot, a gazdag tiszántúli birtokost homályos eredetû viszály miatt elfogatta, és csak súlyos váltságdíj ellenében engedte szabadon.16

Szulejmán még Budán tartózkodott, amikor Várday Pál egri püspök és pelsõci Bebek János már szervezni kezdték a miskolci gyûlést (1526 szeptembere). Ennek végzései ( rendek táborba szállása, egyházi kincsek Kassára szállítása)17 hatástalanok maradtak, és (szeptember 26-án) a szultán is elhagyta Budát.

Szapolyai tokaji várába sietett, ahová október 14-re gyûlést hívott össze. A tanácskozás legfõbb kérdésével kapcsolatban: hogy mit tegyenek az ország megmentése érdekében, a rendeknek egyöntetûen az volt a véleménye, hogy addig nem lehet részleges gyûlésen érvényes végzéseket hozni, amíg az országnak nincs feje, vagyis felvetõdött a királyválasztás problémája.18 A jelenlévõk egy része hajlandó lett volna Szapolyait haladéktalanul megválasztani, végül azonban csak a királyválasztó országgyûlés idõpontját tûzték ki november 5-re Székesfehérvárra. Perényi Péter természetesen  részt vett a tokaji tanácskozáson, a meghívólevél záradékában olvashatjuk is nevét.19 Temesi ispánként azon rendeletben is szerepel, melyben Bártfa szabad királyi városnak meghagyják, hogy a tokaji gyûlésen a végvárak javítása céljából kivetett adót fizesse meg.20

Jelen van a székesfehérvári királyválasztáson, és a november 11-i koronázáson is komoly szerep jut rá mint koronaõrre. Várday Pállal együtt tartják Szapolyai feje fölé a koronát, melyet Perényi Péter ekkor már három éve nem látott, mert Szapolyai elrejtette elõle. Szerémi leírása alapján már a szertartás után azzal szomorította el János királyt, hogy kijelentette: addig nem ül ebédhez, amíg kezébe nem kapja a koronát. Az elbeszélõ ekkor állítólag üzenni akart az uralkodónak, ne adja a „lator, érettség nélkül való és állhatatlan” Perényinek a koronát, de Pöstyéni Gergely, Batthyány Ferenc és mások megnyugtatták a királyt.21 Szapolyai pedig nemcsak a királyi fejdíszt és Abaúj mellett Baranyát bízta a koronaõrre, aki Kosztka Péter után a felsõ-magyarországi fõkapitányi címet is viselte, hanem az erdélyi vajdaságot is, amely tisztség birtokosa eddig õ maga volt.

 

Perényi temesi ispáni tisztét viszont Török Bálint „örökölte”, az õ utóda pedig – Ferdinándhoz való 1527. évi átállását követõen – Czibak Imre lett.22 Perényi címei mellett természetesen megtarthatta Sárospatak várát is.23 Szerémi egy különös történetet fûz hozzá leírásához. A király egy díszes és aranyozott zászlót akart Perényi Péternek ajándékozni, azonban csoda történt: hirtelen oly nagy szél támadt, hogy a lobogót tizenkét katona sem bírta kivinni a prépost palotájából ez pedig csakis a fõúr árulásának baljós elõjele lehetett. 24 Aleander pápai követ naplójából tizenhárom évvel késõbb kiderül, állítólag Várday Pál is figyelmeztette a királyt: nagy hibát követett el, hogy a fiatal, elbizakodott Perényire ily nagy tisztségeket ruházott.25 A szertartás után a fõúr azonnal Füzérre vitte és biztonságba helyezte a koronát.26

Kiemelt fontosságát koronaõri tiszte mellett birtokai is biztosították Frangepán Kristóffal együtt ugyanis nem csupán személyükben szánta õket a fõúri réteg hûsége zálogául János, hanem az általuk hordozott területi hatalom hordozóiként is. A nyughatatlanabb Perényit a király közvetve még ellenõrizhette is, hiszen saját vajdai személyzete szolgált tovább annak helyi kormányhivatalaiban.27 Szapolyai János és a fõúr viszonyát azonban egyre feszültebbé tette, hogy korábban a „király úr saját akaratából” intézkedés született a nagy étvágyú Perényi hatalmaskodásai ellen.28 A Pálóczy-örökség feletti vita is problémát jelentett kettejük kapcsolatában. János egyezséget próbált kötni Pálóczy Katalinnal, hogy így növelje birtokait, Perényi Péter viszont szintén erre pályázott, ahogyan a ruszkai Dobók, Csaholyak, Ráskayak is, és az erõszaktól sem riadt vissza, gondoljunk csak a már említett Patakra.29 Hõsünk nem csak Sátoraljaújhelyet és Sárospatakot vette birtokba fegyverrel, és fogatta el
Ráskay Magdolnát, Pálóczy özvegyét, hanem ugyanígy erõvel lépett fel Tárczay Miklós családjával szemben is, aki szintén Mohácsnál esett el. Özvegye, Bánffy Dorottya és a gyermek Tárczay György nem tudták megakadályozni, hogy katonái elfoglalják Céke várát. A kárvallottak pert indítottak a fékezhetetlen fiatal báró ellen, melynek vizsgálatát János király bíróságai meg is kezdték, s eltiltották a birtokok népét a Perényiéknek való engedelmességtõl.30

Természetesen nem feledkezhetünk meg arról sem, Perényi Péter milyen fontos családi kapcsolatokkal rendelkezett, melyek ekkor még János király oldalát erõsítették. Apja egykor szintén Szapolyai szövetségese volt a belpolitikai küzdelmekben. Édesanyja, Báthory Magdolna révén Báthory István nádort és annak fõispán öccseit, Andrást és Györgyöt nagybátyjaiként tisztelhette. Felesége, Thurzó Margit, Thurzó Elek leánya révén e bárói családdal, is rokonságban állt.31

Jelentõségét országos viszonylatban már az is jelzi, hogy az 1526. december 17-én Pozsonyban királlyá választott Ferdinánd 1527. január 15-én maga írt a fõúrnak hosszú levelet, melyben büntetlenséget ígért neki, s táborába hívta.32 Perényi 1527 márciusában még megjelenik Szapolyai budai országgyûlésén, nevét adja az országgyûlés Ferdinándhoz írt március 24-i leveléhez melyben az áll: remélik ugyan, hogy fellép a törökök ellen, de leszögezik: egyöntetûen választották és törvényesen koronázták Szapolyait királyukká.33 Ferdinánd sereget gyûjt, Szapolyai diplomatákat küld szét, Perényi pedig dönt az átállásról.

Perényi Péter aláírása

 

 
Ferdinánd pártján

Habsburg Ferdinánd április 11-én kelt levelében arra kérte a fõurat, addig ne valljon színt, míg õ haddal nem jön az országba,34 és fennmaradt április 15-i obligációjában Perényi erdélyi vajdává való kinevezését is elrendelte.35 János már gyanakodott hõsünkre, „hívatta Pétert, vonakodott eljönni…”,36 s „hogy végre megtudta, hogy Perényi Péter […] nem akar megjelenni, átengedte magát szokása szerint a búsulásnak”.37

A fõúr még harcolt az idõközben János királytól elpártolt Cserni Jován ellen, Szapolyai ugyanis megparancsolta neki, hogy erdélyiekbõl és magyarokból álló katonaságot fegyverezzen fel, de végül [a szõlõsi csatában] hatalmas vereséget szenvedve megfutamodott.38 Szerémi szerint gõgjének méltó büntetéseként – „megcsúfolva és megverve […] hazasietett Füzérvárra”.39

Laski már október 18-án ezt írja Kolozsvárról: „Senki sem szenved oly sok árulástól, becsapástól és cserbenhagyástól, mint amennyiben hûtlen alattvalói ezt a Felséget részeltetik. A két elsõ, Péter és Pál apostol ugyanis, vagyishát Perényi Péter erdélyi vajda és Pál esztergomi érsek elhagyta urát, és oly sok és nagy javadalom elfogadása után a Sátántól lépre csalva mindkettõ Ferdinándot követi”.40

 

Hõsünk döntésében – a korban nem éppen szokatlanul – elsõsorban anyagi érdekek játszottak közre (bár Perényi Péter már hónapokkal Ferdinánd júliusban kezdõdõ hadmûveletei elõtt tárgyalt és döntött is), de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy úgy tûnt, a Ferdinánd elõl hátráló Szapolyaihoz fûzött remények nem váltak be, így döntésében a gyakorlatiasságnak is jelentõs szerep juthatott. Pártváltoztatásában biztosan szerepet játszott az elõbb említett Várday Pál, fennmaradt ugyanis I. Ferdinánd egy 1527 augusztusából származó promissioja az esztergomi érsekségre, melyet akkor ígér Várdaynak, ha nemcsak õ maga tér Ferdinánd hûségére, hanem Perényi Pétert, Frangepán Kristófot és másokat is erre biztatja, és Perényit a korona átadására is rábírja.41 Valószínû, hogy Perényi útját Ferdinándhoz már a kezdetektõl egyengette Thurzó Elek és Báthory István is. Nádasdy Tamás is ekkor csillogtatta meg elõször politikai tehetségét, hiszen fõurunk mellett olyan jelentõs személyiségeket is pártváltoztatásra bírt, mint Török Bálint vagy Móré László,42 ráadásul olyannyira titokban, hogy Szapolyai kétségei csak akkor oszlottak el végleg, amikor Perényi november 3-ra, Ferdinánd koronázására Székesfehérvárra vitte a koronát. A koronázási jelvényeket vivõ urak között ott látjuk, õ viszi a kormánypálcát. 43

Ferdinánd az õt királlyá választó gyûlésen betöltötte az ország legfõbb hivatalait, Perényit ígérete szerint megerõsítette korábbi tisztségeiben,44 és a fõúr, aki Bethlen Farkas szavaival azért „rohant oda, hogy Sárospatak feletti jogát minél szilárdabbá tegye, és ezt immár a másik király is megerõsítse”,45 e célját is elérte: Ferdinánd a koronázás másnapján neki adományozta Sárospatak várát és tartozékait, melyekre már 1526. november 11-én János királytól is adománylevelet szerzett.46 A Lengyelországba menekült Szapolyai és a török esetleges szövetségérõl hallva Ferdinánd 1528. január 21-re Budára országgyûlést hirdetett, melyen Perényi Péter is részt vett.47

A fõúrnak március 11-én a marosvásárhelyi gyûlésen adták át az erdélyi vajdai tisztet.48 Vajdaságát azzal kezdte meg, hogy március 20-ra Ágotára hívta össze a három nemzetet, hogy az ország védelmérõl tanácskozzanak.49 Az erdélyi rendek áprilisi tordai gyûlése után Ferdinánd megbízásából részleges gyûlést hirdetett Baráthelyre június 14-re,50 majd július 12-re Enyedre is. A kiküldött királyi biztosok pénzügyi javaslatait (vagyis hogy 4000 fõbõl álló katonaság élelmezését és fizetését minimum három hónapra vállalják el) végül nem is terjesztették a rendek elé, azok csak állhatatosságukat bizonygatták.51 A négyezer fõnyi sereget Ferdinánd végül nem küldte Erdélybe, bár Perényi személyesen sietett a királyi udvarba, hogy gyorssegélyt szerezzen. Révay István iránt táplált ellenszenve miatt a fõúr hamarosan távozni készült Budáról, Ferdinánd azonban keményen rendreutasította és megparancsolta neki, hogy maradjon.52

A magyar és székely nemesség nagy része azonban visszatért János király pártjára,53 Erdélyt és a Délvidéket sikertelenül próbálták Ferdinánd pártján tartani, aki távozott az országból, és nem folytatott önálló politikát bátyjától, V. Károlytól várva segítséget. Szapolyai küldötte, Laski viszont eredményeket ért el a szultánnál, aki személyesen kívánt találkozni a Lengyelországból 1528 novemberében hazatérõ Jánossal. Perényi a felszólítás ellenére sem csatlakozott Szapolyaihoz, s amikor az szövetséget kötött a szultánnal (1529. augusztus 18.), Siklóson tartózkodott. Mivel azt a hírt kapta, hogy az egyik sereg épp vára felé tart, Sárospatakra akart menekülni, de Kajdacs közelében „mind feleségivel, gyermekivel” Szerecsen János elfogta, és a koronával együtt János királynak adta, aki „továbbajándékozta” õt a szultánnak.54 Szulejmán megújíttatta vele hûségesküjét Szapolyai felé, majd a szintén elfogott Várday Pál esztergomi érsekkel együtt Budán átadta János királynak.55

Perényinek a töröknél meglepõen jó bánásmódban volt része: „mind a császár, mind pedig Ibrahim pasa fölötte nagy és csodálatra méltó irgalommal viseltetett iránta, mert egy hajszála sem görbült meg, úgy engedték el, és minden várát, birtokát és õsi jószágát, bárhogy is tett rájuk szert, visszakapta”.56 A fõúr mégsem csatlakozott újra Szapolyaihoz, aki bebizonyította ugyan jóindulatát, amikor bántatlanul szabadon bocsátotta, Perényi büszkeségét azonban valószínûleg sértette ez az „ajándékozás”.

A történetet többé-kevésbé egyformán visszhangozzák történetíróink, Forgách szerint viszont Keserû Mihály nádor volt az, aki Perényit fogságba ejtette. Történetének ez a része téves, kemény és keserû ítélete a fõúr magatartásáról azonban elgondolkodtató: „[Várday és Perényi] ugyanabban az idõben, az árulásnak ugyanazzal gyalázatos bûnével árulták el és tették tönkre hazánkat, és míg Szulejmánt a nagylelkûség híréhez segítették, János kegyességét veszélyes, sõt szánandó érdemnek mutatták be. […] Ha az emberek – és nem inkább az ország elvesztésére született undok szörnyetegek – minden, tulajdonképpen az õ javukra szolgáló meggondolást nem utasítottak volna el, akkor még mindig elviselhetõ helyzetbe juthattunk volna vissza, és valamilyen hazánk mégiscsak maradhatott volna, ha a végzet rendelésébõl az eszeveszettség ösztökélésére a polgári hálátlanság megtestesítõi, ezek a mindenkinél förtelmesebb halandók nem õrjöngenek a végsõ pusztulásig.”57

Perényi Péter domborműve Sárospatakon

 

A hatalomra törve

Hõsünk várakozó álláspontra helyezkedett, de ezt a két évet sem töltötte tétlenül: ekkor bonyolította le mostohájával, Kanizsay Dorottyával függõben maradt anyagi ügyeit.58 Figyelemmel kísérte a politikai helyzet változását, és 1530-ban újra felvetette egy a két párt közötti olyan tanácskozás gondolatát, melyben az ország megmentésérõl tanácskoznának, s melyet még Várday javasolt 1529-ben.59 1531. március 6-án Babolcsán, Báthory György várkastélyában mindkét párt elõkelõ urai közül többen is találkoztak, ahol Perényi kijelentette: van egy mód még a haza megmentésére, de ezt csak az ország összes rendeinek gyûlésén fogja feltárni. Március 19-re Bélavárra ezért gyûlést hirdettek,60 melynek meghívóját a fõúr elsõ helyen írta alá.61 A kijelölt napra a jelenlévõ urak és nemesek száma megközelítette a százat.

 

Mindkét uralkodót felelõssé tették az ország állapotáért, és arra a kérdésre keresték a választ, hogyan vessenek véget a pártviszályoknak s álljanak ellen a töröknek.62 Perényi fölállt, elmesélte, hogyan került Szapolyai, majd a szultán fogságába, s hogyan tanácsolta neki Ibrahim nagyvezér, hogy bírja rá a rendeket az egyesülésre, és hogy János királynak engedelmeskedjenek, így a török többé nem árt az országnak63. Feltûnést keltett, hogy a szultánt beszédében „legkegyelmesebb urának” („Dominum suum clementissimum”), a nagyvezért pedig „kegyes urának” („Dominum suum gratiosum”) nevezte. Ráadásul míg a gyûlésen Szapolyai mellett szólalt fel, bizalmasan hívei tudomására hozta, hogy ismeri a módját, hogyan szabaduljon meg tõle.64 A gyûlések eseményeirõl Perényi levélben tájékoztatta a törököket, Ibrahim nagyvezír pedig válaszában „mesterien vegyítve a hízelkedést az ócsárlással, az ígérgetést a fenyegetéssel” igyekezett meggyõzni a fõurat: legyen továbbra is a török szövetség szószólója.65

Nyíltan még nem léphetett fel, s a jelenlévõk sem érezték magukat felhatalmazva ilyen komoly döntés meghozására, így május 18-ra Veszprémbe „egyetemes országgyûlést” hívtak össze.66 Ennek megtartását mindkét uralkodó igyekezett meghiúsítani, hiszen lehetségesnek tûnt, hogy az országlakosok mindkettejük mellõzésével egy harmadik személy mögött sorakoznak fel. „A veszprémi gyûlésen mindenki egy királyt akart választani, vagy Ferdinándot vagy Szapolyai Jánost vagy Perényi Pétert…A többség pedig Perényi Péter híve volt”67 – így reméltek békét a törökkel. Ferdinándot az egri püspök is figyelmeztette: „Sokan azon mesterkednek, hogy a török Perényi Péternek adományozza Magyarországot, János pedig elégedjék meg Erdéllyel”,68 Mindkét király eltiltotta híveit a gyûléstõl, s (akárcsak Török Bálint és Bakics Pál) maga Perényi Péter is távolmaradt.69 Perényi ráadásul Ibrahim pártfogását is elvesztette, mivel Gritti ellene hangolta a nagyvezért, s a számára küldött ajándékok sem jutottak el hozzá a még Bélavárról útnak indított Bornemissza Pétert
ugyanis portyázó török csapatok kirabolták.70

A részgyûlések kudarcát látva Perényi Péter állítólag követséget menesztett Szulejmánhoz, melynek az volt a célja: vigye keresztül, hogy a szultán vegye ki Szapolyai és Ferdinánd fennhatósága alól is oltalmazza õt, s ennek fejében teljes hûséget fogad a töröknek71. Elindult egy másik követség is, melyben János király és Perényi is küldött egy-egy megbízottat, hogy a közöttük fennálló ellentéteket a szultán simítsa el.72 Ettõl kezdve a fõurat újra Szapolyai pártján találjuk, visszavonul az egyesítõ törekvésektõl. (Az 1531-32-es zákányi, kenesei és berenhidai gyûlések határozat nélkül oszlottak szét.73)

Perényi 1531 nyarán loretói zarándoklatra indult,74 utazásának nem elhanyagolható célja azonban, hogy tárgyaljon a Velencei Köztársasággal. A fõúr ki kívánta puhatolni, vajon számíthatnak-e segítségre János királlyal és Lodovico Grittivel szemben, elõkészítve azok esetleges megbuktatását, azonban nem járt sikerrel.75  1532 júniusának végén a szultán a Szerémségbe érkezett, s a Dunántúlon át Bécs ellen akart vonulni. Perényi Mohács közelében, Beremend falu melletti táborában kereste fel Szulejmánt. Látogatásának céljáról július 15-én így ír Nádasdy Tamásnak: „… Elébük megyünk, amibõl hisszük, számos találgatás születik majd, kiváltképpen olyan, hogy magunknak valamilyen kormánypálcát járnánk ki elébük járulva. De ezeknek a találgatásoknak uraságod legkevésbé se higgyen. Mert Isten a tanúnk, hogy a Királyi Felséggel, legkegyelmesebb urunkkal szemben semmit sem forralunk, és nem akarunk kieszközölni. Csupáncsak azon fáradozunk, hogy ennek a megnyomorított földnek szolgálhassunk és hasznára lehessünk.76”

 

Magasztos célok, de közbeszól a valóság: Perényit elfogják,77 rabláncra fûzik, ahogy Tinódi írja: „Hitit, fogadását császár elfelejté,// Az nemes úrfiat nagy fogságba veté"78 – s Belgrádba szállítja.79 Nem akarja átengedni Siklóst és V222893alpót, de idõsebb fiát, a hétéves Ferencet kénytelen kezesként a törökhöz küldeni.80 A gyermeket Szulejmán Grittinek adja át, Konstantinápolyba vitetik, s csak tíz év múlva, 1542-ben sikerül kalandos módon hazaszöknie.81 „Vagyonának és birtokainak megcsonkításával és fiának elszakadásával fájón büntetett Perényi megújította a Jánosnak tett és korábban sokszor felfüggesztett esküt, és Szapolyai haláláig mindkét fél irányában meg is tartotta” – írja Istvánffy Miklós.82

A következõ évben, amikor a szultán Ferdinándnak adta volna azokat a területeket, amelyeket birtokában tartott, és a felosztás miatt Szapolyai a Dunántúlra vonult, természetesen Perényi is elkísérte.83 A felosztás nem valósult meg, de Ferdinánd céljául tûzte ki a fõbb Szapolyai-pártiak megnyerését. Ferdinánd és Johann Katzianer levélváltásából kiderül: Perényi Péter kegyelmet kért és kapott is a királytól, szándékában állt „Gritti keze közül” Esztergomba szökni.84 (A fõúr ebben az idõben már Patakot tekintette állandó tartózkodási helyének, építkezéseket folytatott, 1534-ben Kassa város tanácsától kér hozzáértõ embereket a város megerõsítéséhez. 85)

Még megpróbálta kihasználni a két király közötti háborút, de a szikszói gyûlésen, ahol a felvidéki rendek 1536 augusztusában összeültek, sikertelenül próbálták meg az ország kapitányának kikiáltani.86 1536-ra azonban János király komolyan felkarolta béke eszményét, Ferdinánd pedig mindent megtett, hogy Perényi Pétert és Bebek Ferencet a maga oldalára állítsa. Thurzó Elek hozzá írott levelében már 1536 decemberében azt írta Ferdinándnak, hogy Perényi örömmel pártjára térne, ha cserébe Diósgyõrt megkapná. Egyik embere Bécsben járt a tárgyalások végett, s Ferdinánd kérte is húgát, Mária királynét, akié a birtok volt, hogy engedje át neki a kastélyt, hiszen a fõúrral való egyezkedése és a Felvidék nyugalma ezen múlik. Ferdinánd király azonban elkésett: Kassa Szapolyai János pártjára állt.

 
Hogy mi is történt? A többi János-párti fõurral már nem csupán azzal okozott fejtörést Ferdinánd királynak, hogy birtokaikon sem az össszeírást nem engedélyezték, sem adót nem voltak hajlandóak fizetni.87 „A december kilencedike elõtti napon, Borbála napján Kassa városát hihetetlen szerencse érte. Magyarország felsõ részein ennek a városnak volt a legnagyobb hatalma, és az összes magyarországi királyi város között a legerõsebb és legjobban erõdített volt, háromszoros fal és hármas árok vette körbe. […]A király [ti. János] jól tudta, hogy ennek a királyi városnak igen nagy jelentõsége van, de lehetetlen katonai erõvel legyõzni, pedig ezen áll, hogy az ország feletti hatalmat szabadon gyakorolhassa […] Tervébe beavat egy bizonyos Esthery György deákot, egy nem kevésbé bátor, mint eszes embert, aki ebben a dologban többször is önként ajánlkozott a királynak; Perényi Péter egyik kiváló familiárisának tartották ugyanis, aki minden gyanú nélkül járt be a városba, s a polgárok a legnagyobb bizalommal viseltettek iránta, s jóllehet nem viselt hivatalt, mégis idõnként alkalmazták a szenátusban, és nem haboztak vele a titkos ügyeket is megbeszélni.”

 

Az összeesküvõk terve azon alapult, hogy mindent „hirtelen és csendben” hajtanak végre. „Nem többen, mint ezren voltak a lovasok, gyalogos katona is majdnem ugyannyi. Kétség sem férhetett hozzá, hogy ezt a kicsinyke csapatot a város minden baj nélkül saját maga is megsemmisíthette volna, ha meg lett volna neki engedve a gyülekezés szabadsága.” A csapat megrémül ugyan, de nem soká haboznak, „Kállai János […] a bátorság tüzétõl felhevülten, kardját kirántva a városra rohan, s ugyanezt teszi az összes többi is, nem csekély bátorsággal és hõsiességgel megerõsödve a kapukra törnek hihetetlen támadással […]. Megszállván a várost, egyhangúan János király nevét kiáltották, s az óriási dobpergés és kürtszó közepette a polgároknak arra sem hagytak lehetõséget, hogy felismerjék, mi ez a dolog, s hogy összegyûljenek. Így a várost elõbb foglalták el, mintsem a polgárok elgondolhatták volna, hogyan történhetett meg.”88

A Kassán történtek csak még fontosabbá tették Perényi megnyerését,89 egykorú iratok ugyanis a fõurat okolták a város elvesztéséért, azt hitték, õ irányítja az eseményeket. Gerendy Miklós – igaz, fél évvel késõbb – azt írta Ferdinándnak, hogy Szapolyai Bártfát és Eperjest ígérte Perényinek Kassáért. Bár Perényi Péter ekkor semleges helyet próbált meg elfoglalni a két ellenkirály között – sõt összeköttetésbe lépett a francia királlyal és Szulejmánnal, hogy ha Szapolyai valóban megegyezik Ferdinánddal, õ lehessen Magyarország királya,90 – Ferdinánd nem bízott meg benne, s gyanúját ékesen bizonyítja 1536. december 13-i levele, melyben Varkocs Györgyöt arra utasítja, próbáljon meg Kassa elvesztésével kapcsolatban a szomszéd városokban mindent megtudni, különösen azt, hogy Perényivel összefügg- e az ügy. Varkocs jelentésében csak arról tudja tájékoztatni a királyt, hogy az egész országrészen közbeszéd tárgya, hogy a fõúr Kassa elvesztésének oka.91 (Perényi Péter valószínûleg említett familiárisa révén keveredett az ügybe, sokan Fráter György mesterkedését gyanították a háttérben.) A mindig óvatos Lõcse a katasztrófát annak
tulajdonította, hogy a praktikák már régóta folytak a város körül, mert ott szabadon járhatott bárki, „akár Jánospárti, akár Perényi híve, akár Bebek embere volt”.

 

Kétségbeejtõnek találták, hogy a kassaiak vigyázatlansága miatt az egész Felvidék pajzsa és szíve az ellen kezére jutott.92 Érdekes anekdota is fennmaradt az események kel kapcsolatban. Amikor Ferdinánd követe Kassa elfoglalása miatt panaszt tett a szultánnál, az a következõ kérdést intézte hozzá: hol fekszik Kassa, Magyar- vagy Németországban? Magyarországban, hangzott a válasz. Akkor – felelte a szultán – uradnak nincs mit panaszkodni, mert én ez országot János gondjaira bíztam.93 Bármekkora sikert is könyvelhetett el ezzel Szapolyai, hamarosan kudarc is érte. „Amennyire örült annak, hogy Kassa az õ fennhatósága alá került, annyira aggasztotta, miképpen tartsa azt meg. Ezért mind Moldvából, mind Erdélybõl rendes hadsereg módjára csapatokat toborozván, a váradi püspök [ti. Fráter György], Perényi Péter és Bebek Ferenc vezetése alatt azokat Eperjes felé küldte. Amikor ezek Vels látókörébe érkeztek, és õ látta, hogy gyengébb, mint azok, nem mozdult ki táborából, és minden összecsapási szándékukat kikerülte. Csatározásokra mégis
mindennap sor került, mivel azonban ezekben Vels hívei erõsebbeknek bizonyultak, János csapatai kezdtek hátrálni. Ezt észrevéve Vels teljes erejével kitört táborából, és János híveit szétszórta”.94

Ferdinánd megbízásából Thurzó, Laski és Serédy továbbra is együtt munkálkodtak a fõúr megnyerésén, s szabályszerû, bár fel nem használt iratban a király a kancellári méltóságot is ráruházta (1537. január 16.), s másnap hasonló levél készült az erdélyi vajdaságáról is.95

Perényi Péter

 

A békekötõ

Perényi Péter azonban Szapolyai pártján maradt, fia kiszabadításán munkálkodott, bár bekapcsolódott a két király közötti béketárgyalásokba. A Ferdinándot képviselõ Wese lundi érsek nem örült annak, ha Fráter György és Perényi aktív részese az alkudozásnak, mert „ezek csak rosszban törik fejöket”.96 Ferdinánd ugyan még remélte, hogy Thurzó által majd hatni fog Perényi Péterre, õ azonban egészen kibékült János királlyal. Az is elterjedt, hogy Szapolyai maga hitegette a nagyravágyó fõurat: magtalan halála esetén Szent István koronája az õ fejére kerül majd,97s állítólag erre Fráter György meg is esküdött volna neki. Valószínûleg döntését megint az a – kortársak szerint legendásan számító és önzõ természetébõl eredõ – megfontolás befolyásolta, hogy a számára pillanatnyilag erõsebbnek tûnõ Szapolyai János mellet jobban érvényesülnek majd az érdekei.

 

Fõurunk Thurzó Eleknek 1537 augusztusában írt levelében viszont azt olvashatjuk: „Írja uraságtok, hogy sok mindent terjesztenek rólam. De bár mennyit is terjesszenek, azt higgye meg uraságtok, hogy legkegyelmesebb uramnak és Királyomnak híven akarok szolgálni, és nemzetemet semmi áron sem akarom cserbenhagyni. A két fejedelem megegyezését úgy áhítom, hogy ezért az áldott egyezségért egy ingben, mezítláb minden jószágomat, amit Isten adott nekem, odahagynám, Isten engem úgy szeressen.98”

„Ferdinánd szeptember végén Fels generálist erõs, mindenféle hadiszerrel igen jól felszerelt sereggel Felsõ-Magyarországra küldte. Õ útközben Perényi Sáros nevû várát – aknákat ásva és kénes tüzet téve alája – elfoglalta, a védõket irgalmatlanul lekaszabolta, néhányat elfogott, és hûségeskü alatt azzal a feltétellel bocsátotta el, hogy Ferdinánd ellen sohasem fognak fegyvert. A várba pedig õrséget helyezve el, táborát Eperjes felé vonultatta, és azt megerõsítte tte”.99

E nagyobb bosszúság ellenére Perényi élénk levelezésben állott Thurzóval és Laskival is a béke ügyét illetõleg, aki állítólag meg is esküdtette, hogy Fráter Györggyel együtt a békére hajlanak.100 Megbeszélések folytak Rozgonyban, ahol Fráter György és Perényi unszolására elõször az egy hónapos fegyverszünetrõl tárgyaltak, mely nagyon komoly lépést jelentett a béke felé, majd kitûzték a következõ tárgyalás idõpontját és helyszínét. Felvetõdött Eperjes, Tokaj és Próna is, mivel azonban folyamatos érintkezésben kellett maradniuk a két uralkodóval, másik helyet választottak: 1537 decemberében Perényi, Fráter György, Várday, Brodarics Szapolyai, Wese érsek és Vels pedig Ferdinánd képviseletében Sárospatakon találkozott. 101

Az egy hétig tartó tárgyalásokon csupán a fegyverszünet meghosszabbításában tudtak megegyezni,102Wese késõbb személyesen utazott Nagyváradra, ennek eredménye lett a váradi szerzõdés. Ennek XXI. pontja konkrétan megnevezi a fõurat: .„Mindkét fejedelem valamennyi alattvalójának – senki, még idegen sem képezvén kivételt, bármilyen rangú is – összes javait, mind az egyháziakat, mind a világiakat, amelyeket a néhai fenséges Lajos király halálától a mostani idõkig, a fejede lmek közötti ellenségeskedés következtében erõszakkal elfoglaltak, és e javakat egyik vagy másik fejedelem eddig bárkinek is adományozott vagy adott el, anélkül hogy [a birtokosok] ellenálltak volna, a békekötés kihirdetése után ténylegesen azoknak kell békésen visszaszolgáltatni, akiknek a tulajdona volt. A sárospataki várról pedig Perényi Péterrel az ország által [ti. a rendek az országgyûlés közvetítésével] kell egyezségre lépni, a többször említett fenséges [német–]római király úr elõjogának sérelme és megsértése nélkül”.103

 
Úgy gondolták, a megállapodást nem hozzák nyilvánosságra, de amikor híre jött, hogy a törökök harcra készülõdnek, félõ volt, hogy Szapolyai ellen támadnak. A körülmények szükségessé tették, hogy 1538 nyarán Kolozsvárra hirdessen gyûlést az erdélyi rendeknek, melyre Perényi is meghívást kapott.104 János király reményei a fegyveres ellenállásra meghiúsultak: Ferdinánd nem küldött elég embert segítségére, s ezért elhatározta, hogy megvásárolja a békét. 1538. szeptember 18-án Kolozsvárott a rendek összegyûltek, és támogatásukról biztosították Szapolyait.

Egyúttal felkérték a királyt, hogy Perényi Péter (az ígéretek ellenére még mindig) fogságban levõ fiának szabadonbocsátását is eszközölje ki a szultánnál.105 Szulejmán 1539-ben végül csak Moldvába tört be, s ekkor adta – a váradi béke támogatásával haragját kivívó – Perényirõl állítólag a következõ (nem éppen hízelgõ) jellemzést: „A világ teremtése óta nem volt és nincs is nagyobb áruló a földön. Kétszer árult el engem, elárulta János királyt, elárulta a németek királyát, elárulta saját fiát, saját vérét, aki a markomban van.” Szulejmán különös magyarázatot ad Perényi Ferenc fogságára is: „Én azért vettem a kezembe Perényi Péter fiát, mert láttam, hogy János király utód híjával van, és azt akartam, hogy János király halála után vagy Péter maga vagy fia lett volna Magyarország királya. De látom, hogy ennek az árulónak a vére nem méltó a királyságra.”106

Miután a török veszedelem elmúlt, Szapolyai megnõsült, menyasszonyát, Izabellát pedig Werbõczy, Brodarics és Homonnay Drugeth István társaságában Perényi kísérte Magyarországra.107 Ekkor történt, hogy „mialatt a király menyasszonyával Székesfehérváron menyegzõjét tartotta, az azon Ferdinánd nevében jelen lévõ Serédy Gáspár ura nevében a kancellári méltóságot ígérte neki, ha elpártol Szapolyaitól, felajánlva neki a kancellári hivatalt”.108

A Perényi család címere

 

Újra Ferdinánd mellett

Perényi már 1540 tavaszától komolyan foglalkozott az elszakadás gondolatával, július 3-án pedig hosszú levélben kérte Thurzó Eleket, hogy segítse elõ pártváltoztatását, s egyszersmind kéréseit is elõadta, melyek jövõjének biztosítását szolgálták. Donációinak megerõsítése által garantálni akarta függetlenségét, és azt is kikötötte, hogy ne háborgassák vallása miatt: „Ne kényszeríttessem, hogy akár ezt, akár mást higgyek – írja –, legyen elég, hogy Krisztust hiszem és Krisztusban hiszek.”109 Ferdinánd 1540 júliusának végén helyben hagyja azon kérését, hogy vallásában ne akadályozzák, ha különben jó keresztény módjára megtartja, mit az igaz katolikus vallás rendel.110 Perényi 1540. augusztus 19-én kelt levelében megelégedettségét fejezte ki a király válaszával kapcsolatban,111 és szeptember 7-e körül újabb fölterjesztést intézett Ferdinándhoz, mely önmagára, saját török fogságban levõ fiára, Izabella királynéra és annak fiára vonatkozó kívánalmait tartalmazza.112 Feltételei teljesültek, Szapolyai még júliusban bekövetkezett halála után pedig esküje sem köti, így szeptember 12-én Ferdinándnak fogad hûséget.113

 
Ferdinánd bõkezûen jutalmazta érdemeit: Bethlen Farkas azt írja, megkapta Eger és Tata várát, a király ráruházta a kancellári és fõkapitányi méltóságot, megerõsítette Patak birtokában, nekiadta a kövesdi várat, a telkibányai bányák jövedelmét, fiát váci püspökké nevezte ki és megerõsítette zempléni fõispánságában is.114 Ezután nyíltan fellépett a király mellett, és Gyöngyösön követelte a nagyváradi szerzõdés végrehajtását.115

Perényi részt vett Buda „elsõ” sikertelen ostromában, és többen egyenesen õt okolták a Buda körül kitört harcokért. A vélemények eltérõek: vajon magának vagy Ferdinándnak akarta-e megszerezni a (város feletti) hatalmat. Az 1545-ki Névtelen szerint János király halála után Perényi annyira vágyakozott a királyságra, hogy azt üzente az özvegy királynénak: „Te asszony vagy, asszonyt pedig nem illet a budai trón, […] add át nekem a várost, mert különben erõvel fogom elvenni.” Izabella válaszára, tudniillik hogy õ a török bizalmából bírja, így tõle kell kérnie a várat, fellázította a „gyaur bégeket és bánokat”, akik így nagy sereggel támadták Budát. Erõsen lövették is a várat.116 A „Memoria Rerum”-ban viszont az áll, hogy Frangepánnal együtt Perényi biztatta arra Ferdinándot, hogy ha a király akar lenni, „hadot kíszítsen, küldjen alá Budára, és kírjen királné asszont, az urakkal vele valókkal, adják meg nekie Budát az bíkisígnek transactiója [ti. a váradi békeszerzõdés] szerint. Ha mívelik, jó, ha nem, erejivel fogjon hozája”. Eszerint Ferdinánd megfogadta a tanácsot, és ezért „bocsátá oda Felcz Lénártot az haddal és õvele az magyari urakat, û hiveit, Várday Pált isztergomi érseket, Príny Pétert, Bánffy Boltezsárt, Seredy Gáspárt, Thwrzó Eleket, Réway Ferencet, Nyáry Ferencet”.117

 

Annyi biztos, hogy 1540 decemberében Perényit, Révait, Velst és Herbersteint jelölték ki, hogy Török Bálinttal pártváltoztatásáról tárgyaljanak, és részletes utasításban rögzítették feladatukat.118 A tárgyalások sikertelensége a kijelölt személyek rossz megválasztásának is köszönhetõ, hiszen Perényi és Török Bálint elszánt politikai ellenfelek voltak. Török célja ugyanis Szapolyai halála után az volt, hogy a csecsemõ király felnõttéig magának biztosítsa a kormányzói tisztet, Fráter György azonban Perényi Pétert szemelte ki erre a posztra, bár a fõúr, aki az ellenpárthoz kívánt csatlakozni, a felajánlott tisztet végül nem fogadta el.119

Székesfehérvár meghódolása egyértelmûen neki volt köszönhetõ. „Követek útján küldött levéllel tárgyalást kezdett a székesfehérváriakkal, hogy Ferdinánd hûségére térjenek, veszedelmes nekik is meg a városnak is, ha makacsságukban kitartanak. […] Ilyen és hasonló beszédekkel a városbírót és még néhányat a maga számára megnyerte.”120 Eközben tárgyalásokat folytatott Izabella megbízottaival is, ami szintén tekintélyérõl tanúskodott.

Ferdinánd serege Wilhelm Roggendorf vezetésével 1541 májusában, húszezer magyar, német és cseh zsoldossal újra (sikertelen) támadásra indult a vár ellen. Roggendorf megérkeztéig Perényi Péter vette körül a várat, és sikerült megakadályoznia Török Bálintot abban, hogy visszatérjen az erõsségbe, miután egy alkalommal erõsítésért ment. A két tábor között tárgyalások kezdõdtek,121 amit György barát és Török Bálint csak idõhúzásnak szántak, hiszen tudták, hogy közeledik a szultán. Az augusztus 22-i csata hevében Perényi csapatai Török Bálint huszárjaival harcoltak, amikor Perényi Péter állítólag ezt kiáltotta: „Megbánod még Török Bálint, hogy a törökhöz csatlakoztál.”122 A kettejük közötti ellentétek dacára Török elfogatásakor a pasák azt is Bálint úr szemére vetették, hogy állítólag júliusban
figyelmeztette Perényit, hogy a közelgõ törökök miatt hagyjanak fel Buda ostromával, s õ ezt nem is tagadta.123

Ahogyan Bethlen Farkas írja: „Miután ezeket Perényi jóhiszemûen tudomásul vette, félretéve minden habozást, rávette Roggendorfot, hogy jelenlegi idõben félbeszakítva ezt az áldatlan ostromot, fogadja el a gyors visszavonulásra és a hadsereg megmentésére vonatkozó tanácsot. Errõl azután hosszasan és sokat vitatkoztak, és a vélemények megoszlottak, végül azt a döntést hozták, hogy Pest irányában kelnek át, egyedül Roggendorf makacsolta meg magát, hõsi lélekkel azt mondogatta, hogy õ Ferdinánd parancsa ellenére sohasem fogja a budai ostromot félbeszakítani. Ezért Ferdinánd akaratának kipuhatolására gyors kalózhajóval Bécsbe küldték Salmeni [Salm] fõispánt. Ám nem várva meg visszatértét, hanem a hadsereggel közeledõ Szolimánról szóló gyakori hírek miatt a félelem nõni kezdett, ezért amikor Perényi azt mondotta, hogy ha nem rendeli el és nem sietteti a visszavonulást, õ gondoskodik majd az övéinek megmentésérõl”és Egerbe menekült.124

(Ferdinánd hadai ezután 1542-ben Brandenburgi Joachim vezetése alatt kezdték  ostromolni Pestet, hogy immár a törököktõl visszavívják, azonban mosz sem jártak sikerrel.)

Perényi megjelent a Ferdinánd-párt fõbb embereinek Tokajban tartott gyûlésén, ezt követõen pedig elõször Göncre, azután Olaszliszkára, késõbb Sajószentpéterre és Miskolcra hívtak össze országgyûlést.125 1542. február 14-én a Bebek, Drágfy, Báthory, Ráskay és Homonnay családokkal Sárospatakon szövetségre lépett, egymásnak védelmet ígértek, a felség iránti hûség csorbája nélkül.126 Ahogyan a ligát Szekfû értékeli: a szerzõdés királytalan magaslaton mutatja be a nagybirtokosok  állami funkciót teljesítõ hatalmát, hisz megegyezésük, hogy a két király közt folyó harcokban egymás várait visszaadják, nem kevesebbet, mint a királyi donatiójog megkerülését és tagadását jelentette. Egymás közti ügyeikben országos bíróság helyett saját familiárisaikból delegálnak bíróságot, melynek ítéletét kötelezõnek ismerik el magukra, ezzel újra a király legfõbb méltóságát sértik, ha pedig õket a szövetségen kívülrõl támadják, közösen lépnek fel ellene, elõbb megintik, s ha kell, insurrectióba lépnek ellenük, tekintet nélkül a király személyére.127

Perényi Péter szobra a siklósi várban

 

Végjáték

A végzetétõl semmilyen szövetség sem menthette meg: túlságosan nagy hatalmat és sok ellenséget szerzett magának az elmúlt években. Perényi még aktív, elõbb 1542. május 18-ra Ónodra, majd június 4-re Egerbe hívja össze a rendeket. 1542. szeptember 11-én kelt jelentésében a velencei követ még csak azt jegyezte meg: az egri püspök mindenképpen rá akarta venni Ferdinándot, hogy legalább 20 fõurat fejeztessen le, természetesen az ország megmentése érdekében, bár valójában így szerette volna a Perényi által elfoglalt egri püspökséget visszaszerezni.128 (Érdekes, hogy Egerben állítólag már 1530-ban „imába foglalták nevét”, amikor azért könyörögtek, hogy Krisztus mentse meg az egrieket a város ellenségeitõl, Szapolyaitól, Perényitõl és Laskitól.129) 1542. október 5-i levelében Ferdinánd utasította követeit, hogy mindenkit nyugtassanak meg Perényi elfogatása felõl.130

 

1542. október 16-án Medici Fornese bíbornoknak már arról írnak, hogy a fõurat letartóztatták, és fogva tartják.131 „Joachim brandenburgi õrgróf parancsából lefogták és átadták a hajóhad parancsnokának, Liscanusnak – ez az aranyláncot, amivel a pannóniai fõurak szokása szerint fel volt díszítve és a cobolybõrbõl készült, kétrétben összehajtott mentét letépte róla, amivel alkalmat nyújtott arra, hogy átkokkal illesse a német nevet, több
mint tizenkétezer lovas, akik a pesti ostromból életben maradtak, tüstént felkerekedjék Esztergomból, (ahol Perényit elfogták) és eltávoztak – és elõbb Bécs, késõbb Bécsújhely börtönébe vetették”.132

Vallatási jegyzõkönyve 32 kérdést tartalmaz. Vádolják a törökkel való cimborálással (ezzel indokolván Buda kudarccal végzõdött ostromait), azzal, hogy királyságra törekedett, és az említett szövetséget is Ferdinánd-ellenesnek fogják fel. Perényi minden kérdésre megfelel,133 úgy tûnik, a felhozott vádak alaptalanok. Azt, hogy mégsem engedik szabadon, egyrészt irigyeinek, politikai ellenlábasainak köszönheti, másrészt hatalma, vagyona és nagyravágyása miatt potenciális veszélyt jelentett magára Ferdinándra nézve is. Elfogása nagyjából egybeesik Maylád István és Török Bálint bebörtönzésével, úgy tûnik tehát, a magyar politikai életben többé nincs szükség a sok zavart keltõ hatalmas urakra.

Perényi könyörgése süket fülekre talál, és mások közbenjárása is eredménytelen marad. Hiába vállalnak kezességet hûségéért és állhatatosságáért a rendek a debreceni, derecskei részleges gyûléseken 1543-ban, majd 1545-ben a debreceni országgyûlésen,134 hiszen „a szerencsétlen fogoly semmivel sem követett el szörnyûbb bûnt, mint azok a híres spanyol kapitányok, akik annyi anyagi kárt okoztak az országnak, mégis büntetlenül szabadon bocsátották õket és talán meg is jutalmazták.” 135 Hiába kötelezi magát Thurzó Elek, hogy mint kezes, az ítélet számára meghatározott napon helyette törvény elé áll; hiába ajánlja fel a rabságból most szabadult fia, Ferenc, hogy vállalja apja helyett a börtönt, míg nyilvános tárgyaláson róla vizsgálatot nem tartanak; hiába fordul második felesége, Ormosdi Székely Klára levélben a királyhoz.136

Az ítélet nélkül fogva tartott, beteg fõúr a fogságban sem tétlenkedik: összegyûjti az Ó- és Újszövetség párhuzamos történeteit,137 és enged büszkeségébõl is. Láthattuk, hogy korábban semmivel sem vehették rá, hogy lemondjon birtokairól, most a királyi helytartó és a tanácsosok 1546-ban Pozsonyból írt levelében már a következõket olvashatjuk: „Addig is jónak látjuk, hogy könyörögjünk Felségteknek, mivel tudja, hogy Perényi uram kész arra, amiben megállapodtak, és nem õ, hanem emberei vétkesek abban, hogy mégsem teljesült (ti. a várnagyai megtagadták birtokainak átadását)”, mivel „a betegségek és a bánat már szinte teljességgel felõrölték”, bánjon vele könyörületesen.138

A fõúri fogoly egészsége azonban egyre romlik, kínozza a köszvény, és amikor 1548 elején a bécsújhelyi börtön ajtaja azon feltétellel, hogy visszaadja Egert (a Ferdinánd spanyol helyõrségétõl õrizetlenül hagyott várat Perényi évekkel ezelõtt, 1534-ben foglalta el139) és fizet 40000 aranyat, megnyílik, már olyan rossz állapotban van, hogy nem képes hazatérni: 1548. március elejére Bécsben meghal.

Sárospatak

Utószó

Perényi Péter életét megismerve hallatlanul izgalmas történet rajzolódik ki elõttünk. Egy biztos, a fõurat nagystílû, de gátlástalan politizálás jellemezte. Forrásaink alapján úgy tûnik, a „közvélemény” bármilyen negatívumot elhitt a kapzsinak és hataloméhesnek tartott Perényivel kapcsolatban, s a híresztelések (hogy csak a számomra legmegdöbbentõbb tettét, fia átadását a töröknek említsem) nagyon is valós eseményeken alapultak. Természetesen hazugságok is keringtek róla, például Szerémi célozgatása arra, hogy Szapolyai meggyilkolásában részt vett, bár igaz, hogy a király halálhíre feletti örömét egyáltalán nem leplezte.

Perényi idézett saját levelei alapján csak a három részre szakadt ország érdekében próbált tevékenykedni, valójában azonban saját anyagi gyarapodását tartotta szem elõtt. A „zavarosban halászva” jogtalanul és erõszakkal elégítette ki „birtokéhségét”, végsõ célját viszont nem érte el: nem sikerült magához ragadnia a hatalmat és királlyá koronáztatnia magát. Annak, hogy sokáig úgy érezte, álmai valóra válnak, az volt az oka, hogy a török politikai taktikában fontos szerepet szántak a hozzá hasonló alakoknak. Személye ugyanis még megosztottabbá tette az amúgy is részekre szakadt országot, és emiatt sem valósulhatott meg a törökökkel szembeni egységes fellépés.

Perényi Péter sorsa azonban – mely még Szigligeti Edét és Arany Jánost is megihlette – éppen azért tragikus, mert nem volt képes arra, hogy felismerje, csak része a nagypolitikai játékoknak. Lehet, hogy anakronisztikus is lenne, ha az utókor ezt is vétkéül róná fel, hiszen ez okozta bukását.

FELHASZNÁLT IRODALOM

BARTA Gábor (1977), Konszolidációs kísérlet Magyarországon a mohácsi csatavesztés
után. In: Századok, 4. sz.
BESSENYEI József (1994/a), Enyingi Török Bálint. Bp.
(1994/b) Középkori leveleink 1541-ig. In: Történelmi Szemle XXXVI 3-4.
(1998) Nádasdy Tamás a politikus és államférfi. Tudományos emlékülés. Sárvár
BETHLEN Farkas: Erdély története. Fordította: Bodor András, jegyzetekkel ellátta:
Pálffy Géza
BRODARICS István (1983), Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott
csatájáról. Bp.
BUNYITAI-KARÁCSONYI-RAPAICS (1902-1906), Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi
hitújítás korából. Bp.
BUZÁSI János (1979), A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai I. Bp.
DÉTSHY Mihály (1989), Sárospatak vára és urai 1526-tól 1616-ig. Sárospatak
ENGEL Pál (2001), Magyarország világi archontológiája. Középkori magyar genealógia.
Arcanum
ETE I-II-III.
FERENCZY Zoltán (1904), A régi magyar költészet I. Bp.
FODOR Pál (1991), Magyarország és a török hódítás. Bp.
FORGÁCH Ferenc (1982), Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János,
Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt. Bp.
FRAKNÓI Vilmos (1874-75), Magyar országgyûlési emlékek 1526-36. és 1537-45.
Bp.
HÓMAN Bálint – SZEKFÛ Gyula (1943), Magyar történet III. Bp.
ISTVÁNFFY Miklós (1685), Historiarum De Rebus Hungaricis Liber. Libris XXXIV.
KATONA István (1797), Historia Critica Regum Hungariae stirpis Austriacae. I. T.
Claudiopoli
KÁROLYI Árpád (1878), Adalék a nagyváradi béke s az 1536-38. évek történetéhez.
In: Századok
NAGY Iván (1987-88), Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal.
Bp.
PÁLFFY Géza (2000), A 16. század története. Bp.
SZABÓ Dezsõ (1909), A magyar országgyûlések története II. Lajos korában. Bp.
SZERÉMI György (1979), Magyarország romlásáról. Bp.
SZIRMAY Antal (1804), Notitia Historica Comitatus Zempleniensis. Buda
SZTÁRAY Mihály (1985), História Perényi Ferenc kiszabadulásáról. Perényi Péter
élete és halála. Bp.
TÁRCZY Árpád (1930), Perényi Péter magatartása, különös tekintettel pártváltozásaira.
Sárospatak
THURY József (1984), Török hadak Magyarországon 1526-1566. Bp.
VELIUS, Ursinus Casparus (1762), De bello pannonio libri decem. Vindobobae
Verancsics Memoria Rerum (1981), A Magyarországon legutóbbi László király fiának
legutóbbi Lajos királynak születése óta esett dolgok emlékezete (Verancsics-évkönyv)
Jegyzetekkel ellátta: Bessenyei József, Bp.
ZAY Ferenc (1993), János király árultatása. In: Régi Magyar Könyvtár, Források 2.
Bp.
ZERMEGH, Joannes (1768), Rerum gestarum inter Ferdinandum et Ioannem
Hungariae reges commentarius ad editionem Amsteladamensem anni MDCLXII.
Recognitus. Observationes suas addidit Carolus Andreas Bel. In: SCHWANDTNER
János: Scriptores Hungaricarum veteres ac genuini 1-3. T. Vindobonae, 1766-68. 2.
T.

JEGYZETEK

1 Doby Antal kutatásai szerint Perényi Imre apja nem lehetett Perényi István, mivel Imre nádor eszerint
legalább 82 esztendõs korában halt volna meg. Doby következtetése, hogy Perényi Imre nádor az említett
István testvérének, Jánosnak szintén István nevet viselõ fiától származik. DOBY Antal: Egy genealógiai
tévedés helyreigazítása. In: Turul 1890-2. Nagy Iván genealógiáját Engel Pál is korrigálta
Perényi Péter anyjának keresztneve szerinte Borbála. ENGEL Pál: Magyarország világi archontológiája

1301-1457. Középkori magyar genealógia. Arcanum, 2001.
2 NAGY 1987-88. 226-233. o.
3 NAGY 1987-88. 233. o.
4 ETE II. 175. számú irat, 196. o.
5 BRODARICS 1983. 10. o.
6 SZABÓ 1909. 57. o., szövetséglevelük uo. 181-184. o.
7 ZAY 1993. 22. o.
8 SZABÓ 1909. 70. o.
9 Mohács elõtti okleveleink. jelzet: 057948 (Országos Levéltár DL 57948)
10 Mohács elõtti okleveleink. jelzet: 057949
11 ISTVÁNFFY 1685. Lib. VIII. 52. o., BRODARICS 1983. 44. o., SZERÉMI 1979. 120. o.
12 THURY 1984. 43. o. Kemálpasezáde leírása
13 ETE I. 287. számú irat, 296.o.: „Magnifico Petro Pereny comiti Abavyvariensi et Themesiensi ac
partium inferiorum Capitaneo Generali etc.”
14 ISTVÁNFFY 1685. Lib. VIII. 88. o.
15 SZERÉMI 1979. 195. o.
16 BARTA 1977. 674. o.
17 MOE 1526-36. 3. o.
18 MOE 1526-36. 6. o.
19 ETE I. 279. sz. irat, 289. o.
20 MOE 1526-36. 8. o.
21 SZERÉMI 1979. 138. o.
22 BETHLEN Farkas 39. o.
23 DÉTSHY 1989. 6. o.
24 SZERÉMI 1979. 139. o.
25 ETE III. 340. sz. irat, 323. o.
26 SZERÉMI 1979. 140. o.
27 BARTA 1977. 659. o.
28 BARTA 1977. 648. o. lábjegyzetben
29 BARTA 1977. 670. o.
30 BARTA 1977. 674. o.
31 BARTA 1977. 641. o.
32 TÁRCZY 1930. 7. o.
33 MOE 1526-36. 125-128.o.
34 TÁRCZY 1930. 8. o.
35 BUZÁSI 1979. 77. o.
36 SZERÉMI 1979. 143. o.
37 SZERÉMI1979. 144. o.
38 ZERMEGH 1766. 2. T. Lib. 1. 387. o.
39 SZERÉMI 1979. 159. o.
40 SZTÁRAY 1985. 105. o.
41 BUZÁSI 1979. 74. o.
42 BESSENYEI 1998. 12. o.
43 MOE1526-36. 143. o.
44 ETE I. 343. sz. irat, 342.o.
45 BETHLEN Farkas 43. o.
46 DÉTSHY 1989. 7. o.
47MOE 1526-36. 189. o.
48MOE 1526-36. 217. o.
49MOE 1526-36. 217. o.
50MOE 1526-36. 226. o.
51MOE 1526-36. 229-232. o.
52 VELIUS 1762. 57. o.
53 MOE 1526-36. 220. o.
54 ISTVÁNFFY 1685. Lib. X. 11. o.
55 TÁRCZY 1930. 12. o. idézi KATONA: Historia Critica Regnum Hungariae 1747.
56 ETE I. 500. sz. irat, 497-499. o.
57 FORGÁCH 1982. 319-320. o.
58 TÁRCZY 1930. 14. o.
59 MOE 1526-36. 312. o.
60MOE 1526-36. 313. o.
61MOE 1526-36. 315. o.
62MOE 1526-36. 315. o.
63MOE 1526-36. 316. o.
64MOE 1526-36. 317. o.
65 FODOR 1991. 175-181.o.
66BESSENYEI 1994/a. 48. o. 65. sz. irat (Beregi Péter levele Dobó Ferencnek OL M. Kamara A. publ.
(e142) Fasc. 20. N. 56. 1531. ápr. 26. Buda )
67MOE 1526-36. 317. o. Wagner: Analecta Scepusii pars II. 162. o. alapján.
68MOE 1526-36. 320. o.
69 MOE 1526-36. 325. o.
70 MOE 1526-36. 315. o.
71 ZERMEGH 1766. 2.T. 403-404. o.
72 TÁRCZY 1930. 21.o. ÓVÁRI: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevélmásolatai
II. 44. alapján
73 MOE 1526-36 352. és 366. o.
74 ETE II. 182. sz.irat, 210. o.
75 SZTÁRAY 1985. 10. o.
76SZTÁRAY 1985. 105-106. o.
77 ZERMEGH 1766 2. T. Lib. II. 406-407. o.
78 FERENCZI 1904. 29. o.
79 SZTÁRAY 1985. 189. o.
80 ETE III. 340. sz. irat, 323. o.
81 SZTÁRAY 1985. 36. o. (Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Perényi Ferenc személyazonosságának
kérdése komoly vihart kavart, és Ferdinánd bíróságait is megjárta. A férfi maga is vallomást tett arról,
hogy õ valójában nem Perényi Péter fia, hanem Poor Farkas esztergomi polgár és Bersényi Zsófia
gyermeke. Különös módon Poor önleleplezõ vallomása és kihallgatása után a legmagasabb fórumokhoz
fordult, fenntartva korábbi állítását és feltehetõen örökösödési igényét is. SZTÁRAY 1985, 256.o.)
82 ISTVÁNFFY 1685. Lib. Xi. 118. o., fordította Téglásy Imre
83 ETE II. 251 sz. irat, 284. o.
84 SZTÁRAY 1985. 108-109. o.
85 ETE II. 331. o.
86 MOE 1526-36. 595. o. és 602. o.
87 BESSENYEI 1994/a 71- 72. o. 102. sz., 84. o. 119. sz., 103. o. 142. sz. irat
88 VERANCSICS Memoria Rerum 47-49. o.
89 KÁROLYI 1878. 699. o.
90MOE 1526-36. 594-595. o. és SZTÁRAY 1985. 112-113. o.
91 KÁROLYI 1878. 615. o.
92 KÁROLYI 1878. 616. o.
93 KÁROLYI 1878. 806. o.
94 BETHLEN Farkas 105. o.
95 KÁROLYI 1878. 700. o.
96 KÁROLYI 1878. 794. o.
97 KÁROLYI 1878. 807-809. o.
98 SZTÁRAY 1985. 117. o.
99 BETHLEN Farkas 105. o., ISTVÁNFFY 1685. Lib. XII. 134. o
100 KÁROLYI 1878. 820. o.
101 KÁROLYI 1878. 823. o.
102 ETE III. 218. sz. irat, 204-205. o.
103 BETHLEN Farkas 116. o.
104 MOE 1537-45. 45. o.
105 MOE 1537-45. 50. o.
106 SZTÁRAY 1985. 118-119. o.
107 ZERMEGH 1766. 2.T. Lib. II 413. o. és ISTVÁNFFY 1685. Lib. XIII. 147. o
108 BETHLEN Farkas
109 ETE III. 457-463. o. 472. sz. irat
110 ETE III. 470. o. 481. sz. irat
111 ETE III. 487. o. 486. sz. irat
112 ETE III. 485-487. o. 493. sz. irat
113 TÁRCZY 1930. 33. o.
114 TÁRCZY 1930. 35. o.
115 TÁRCZY 1930. 34. o.
116 THURY 1984. 120-121. o.
117 VERANCSICS: Memoria Rerum 84. o.
118 BESSENYEI 1994/a. XXIV. o., 182-183. o. 252. sz. irat és. 183-185. o. 253. sz. irat
119 BESSENYEI 1994/a. XXIV. o.
120 a fordítást ISTVÁNFFY: A magyarok történetébõl. Bp, 1962. 158.o-ról idézem (ford.: Juhász László)
121 BESSENYEI 1994/a. 188. o. 257. sz. irat
122 BESSENYEI 1994/a. XXV. o.
123 BESSENYEI 1994/a. XXVI. o. és ISTVÁNFFY 1685. Lib. XIV. 156. o.
124 TÁRCZY 1930. 36.o..
125 MOE 1937-45. 284-292. o.
126 ETE IV. 6. o.
127 Magyar történet 193-194.o.
128 ETE IV. 96. o.
129 KATONA 1797. I. T. 540.o.
130 ETE IV. 99-101. o.
131 ETE IV. 103-104. o-
132 SZIRMAY 1804. 63. o.
133 SZTÁRAY 1985. 141-163. o.
134 SZTÁRAY 1985. 170-172. o.
135 BETHLEN Farkas
136 SZTÁRAY 1985. 172-173. o.
137 SZTÁRAY 1985. 232. o.
138 SZTÁRAY 1985. 175-176. o.
139 FORGÁCH 1982. 63-64. o.

forras