Thurzó Elek levele I. Ferdinándnak

Thurzó Elek síremléke

 

Nem mélységes csodálkozás és lelki fájdalom nélkül értettem Felségtek leveléből, miszerint én jelentettem és üzentem volna az elmúlt napok­ban Felségteknek többi hűséges tanácsosával együtt a nagyságos Balassa Imre és Révai Ferenc útján, hogy Perényi Péter néhány más ez ország­ban lakóval együtt kárhozatos ligát és összees­küvést szervezett.

Hogy milyen arculattal mond­hatták ezt a nevezett urak Felségteknek az én nevemben, bizony módfelett csodálom. Hiszen ők tőlem soha ilyen üzenetet nem hallottak vagy kaptak Perényi Péter uramat illetően. Ezért is nem tehetek mást, mint módfelett csodálkoz­zam, hogy ezek olyasmit, amit ők maguk éntőlem sohasem hallottak, az én nevemben vitték hírül Felségteknek.

Én bizony mindenkor olyan hűséggel és bizalommal voltam Felségtek iránt, nem akarva e tekintetben bárkinél is ebben az országban hátrább maradni, hogy ha valaha is az jutott volna értésemre, hogy maga Perényi Péter bárkikkel együtt Felségtek ellen vagy az ország vesztére ilyesféle összeesküvést szőtt vagy arra bujtogatott, azt kételkedés nélkül, nem tekintve barátságot és atyafiságot, ami vele össze­fűz, ne hoztam volna Felségtek tudtára.

Éppen ezért kész vagyok arra, hogy akár Felségtek színe előtt, akár bárhol másutt, nyilvánosan és magánhelyen mindezeknek válaszoljak, hogy tő­lem soha semmilyen időben ilyen híradást nem hallottak, nemhogy az én nevemben kellett Felségteknek hírül vinniük.

Valóban emlékezem arra, amit Bebek Ferencről (ha jól idézem vissza) a főtisztelendő esztergomi érsek úrral együtt e két úr vagy tán csak egyikük útján üzentem, amit ha a szükség úgy hozná, a jövőben sem akarnék tagadni. Hanem Perényi uramról sem az én részemről, sem a többi urakéról nem tör­tént semmi ilyesféle említés, és így Felségtek le­velének erre a részére röviden azt válaszolom nyilvánosan is mindenkor meghazudtolva mind Balassa Imre, mind Révai Ferenc uramat, hogy ők azt, amit Felségteknek Perényi Péter uramat illetően mondtak, sohasem hallották tőlem.

 

Galgóc, 1542. október 20.

Détshy Mihály fordítása

 

forrás: Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról

 

Thurzó Elek aláírása