1605 - Bocskai "angyalai"

„Valahol mi magyar ez széles világon van, nagyon eggyé kell lennie...”

A Bocskai István vezette szabadságküzdelem nemzeti ideológiája és retorikája...

Bocskai István tiszántúli és erdélyi főúr – majd erdélyi fejedelem – Habsburg-ellenes hadra kelése és annak 1604-1605-ös sikerei után – hiszen jó formán az egész Királyi Magyarország csatlakozott hozzá – az „ingadozók”, vagy a király- (ill. Habsburg-) pártiak, a dinasztiához a lojalitás talaján álló nemesek megszólíttattak, s őket is felhívták a csatlakozásra.

Rhédey Ferenc váradi főkapitány – Bocskai jeles főtisztje – 1605-ben (januárjában) ilyen felszólítással fordult – a nem régiben honosított – Siegfrid Kollonich alsó-magyarországi (vagy bányavidéki) főkapitányhoz, hívván őt a csatlakozásra:

„Valahol mi magyar ez széles világon van, nagyon eggyé kell lennie és az német nemzetre kell támadnunk, kik minket sem hitünkben, sem tisztességünkben, sem igazságunkban nem tartanak meg, hanem teljességgel fogyatni akarnak bennünket sok jó szolgálatunkért és vérünk hullásáért.”

Rhédey idézett levele nagyon izgalmas – minden benne van, ahogyan a kor politikai nemzete (natio Hungarica) önmagát látta és láttatta.

Bocskai „angyalai”-nak sikerei nyomán azonban 1605-re már a királyi területek legnagyobb része is a fejedelem ellenőrzése alá kerültek, s általában sikerült a magyar nemesség nagy részét a saját pártjára vonnia. 1605 márciusának végén Bocskai István bocsátott ki kiáltványt a dunántúli nemességhez, s felhívta őket: „támadjon mellettünk s mutassa jó akaratát az mi hadainkhoz.”


Magyar hajdú - "Bocskai angyala" - Somogyi Győző illusztrációja.

 Lásd. Rhédey Ferenc 1605. jan. 2-i levele. OL Thurzó cs. lt. Fasc. 103., illetve lásd még ehhez hasonlóan: 1605. júl. 30-i levele Batthyány Ferenchez. OL Batthyány cs. lt. Miss. vö. Nagy László: „Megint fölszánt magyar világ van.” Társadalom és hadsereg a XVII. század első felének Habsburg-ellenes küzdelmeiben. Bp. 1985. 19.