1606 - Bocskai regulája

„hogy az Isten szerencsénket hadainkban megadgya...”

Bocsaki regulája...

 

1606 áprilisában Bocskai István erdélyi fejedelem kiadta seregeinek pontos hadi szabályzatát...

Bocskai István regulájában nagy szigorúságot és a vasfegyelem megkövetelését láthatjuk. Halállal bűnhődik mindazok, akik zászlaikat önkényesen elhagyják, vagyis akik a csapataiktól „elbitangolnak.” Azokra is ilyen sors várt, akik saját magukat, hadnaggyá és kapitánnyá emelték – vélhetően itt annak az ősi magyar szokásnak az elvetéséről van szó, amely a hajdúk között dívott, vagyis az, hogy a katonai közösség (mint katonai demokrácia) maga emelte fel, nevezte ki tisztjeit. Itt a fejedelem katonai vezetése ez ellen a szokás ellen lépett fel, s csak az lehetett hadnagy, vagy kapitány, akit ők kineveztek és a csapatok élére állítottak. Az élelmiszer szállítmányok (a hadtáp) megdézsmálása és fosztogatása valamint a posta szolgálat háborgatása szintén halálos vétség volt. Külön hangsúlyozta „Az kik erővel szüzeket törnek, asszonyi állatokat erővel akarattyok ellen rontanak, fejekkel érik meg.”

A hadi regula pontosan ügyelt „Bocskai angyalai”-nak hitéletére is, a zömében refromátus vallású – azaz a Kálvin-féle protestáns felekezethez tartozó – hajdúseregnek szabályozott prédikációs rendje is volt. Mert:

„hogy az Isten szerencsénket hadainkban megadgya és az kapitányok mindenképen azon legyenek, hogy Istennek dicsősége naponként közöttük nevekedgyék, minden seregben prédikatiot tartsanak és az kapitányok az undok szitkokat és káromkodásokat az vitézek között megtiltsák és ha valamelyik a tilalom ellen vétkezik és cselekedik a kapitány megbüntesse és jó példát adgyon nekik”.