1597 - Jó vigyázásban vagyunk...

„...az egész vitézlő néppel jó vigyázásban vagyunk.”

 

1597. január 7-én Eörsy Péter esztergomi kapitány levelet írt gróf Pálffy Miklós főkapitánynak, amelyben a Budán és Pesten terjengő hírekről számol be, arról szól, hogy a török szultán személyes hadba szállását várják a törökök. Meglehet ez hamis – szándékosan terjesztett félrevezető – információ volt. Annyi biztos, hogy az 1596-os szultáni hadjárat sem 1597-ben, sem 1598-ban nem jött el, de a háború véresen tovább folytatódott...

„Az én kegyelmes uramnak, az nagyságos Pálffy Miklós, őfelsége tanácsának és ország kapitánynak adassék ez levél kezébe. Az minemű keresztény embereink ott bent Budán és Pesten vannak, ugyan maguk közül egy emberüket bocsátották énhozzám, az kitől azt izenték, hogy a török császár a végeken azt írta, hogy semmit ne féljenek; mert általánfogva minden bizonnyal Szent György napján itt kint akar személye szerint lenni. Ha penig akkora ki nem érkezhetnék, tehát minden bizonnyal az mikor az rózsa kivirágzik, itt kint akar lenni, és azt is írta, hogy bátor az Makumetát soha ne lássa, hogyha ez megnevezett napra ki nem jő. Jól tudja nagyságod, hogy az a hely (ti. Esztergom)mi állapotban vagyon. Az mióta az Isten kezünkbe adta (1595-ben), azolta fogva igen keveset építettek rajta, most is senki sem épít rajta semmit. Az mióta nagyságod innét kiment, azóta egy lapát földet sem vetettek egyik helyről a másik helyre. De azért az egész vitézlő néppel jó vigyázásban vagyunk.”


Magyar vitézek a Duna párkányi oldalán, a háttérben Esztergom vára

 

 lásd. Takáts Sándor: Bajvívó magyarok. Bp. 1979 (reprint) 44.